Misja i wizja szkoły

MISJA

„Wychowanie polega na pozwoleniu człowiekowi stać się człowiekiem, na pokazaniu mu jak ma „być”, nie tylko jak „mieć”. Aby poprzez wszystko czym jest i wszystko co ma, stawał się bardziej człowiekiem.” 
Jan Paweł II


Misją Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą im, jako absolwentom, na kontynuowanie nauki w szkołach średnich.
Zadaniem szkoły jest wspomaganie rozwoju ucznia.
Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawy poszanowania odmiennych, wyznawanych przez innych wartości, a także godności osobistej.
Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców, środowiska, a jej działania są spójne z działaniami podejmowanymi przez rodzinę, kościół i samorządy lokalne. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom i wszystkim pracownikom szkoły.

 

WIZJA

„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać  jutro, by radzić sobie pojutrze.”
                                                                                 Jan Paweł II

 

Chcemy naszym uczniom stworzyć szanse na pełny rozwój.
W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdego z nich. Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Nasz zespół pracuje z  pasją i konsekwencją w działaniu.

W obszarze kształcenia:
- zapewniamy wszystkim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego,
- stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne,
- kształtujemy pozytywny stosunek do uczenia się,
- stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań

W obszarze opieki i wychowania:
- przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,
- współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad,
- promujemy zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne,
-
realizujemy szkolny program wychowawczo- profilaktyczny.

W obszarze organizacji i kierowania szkołą:
- dbamy o właściwą organizację pracy w szkole,
- zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
- podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i wewnętrzne,
- dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,
- dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie,
- podejmujemy różnorodne działania integrujące społeczność szkolną,
- tworzymy tradycje, obrzędy i obyczaje szkolne. 

 

Liczba odwiedzin: 584861