5-6-latki

W naszym przedszkolu:

  • zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, beapieczeństwa i uznawania praw dziecka
  • w sposób wszechstronny kształtujemy u dzieci postawy, nawyki oraz umiejętności do osiągnięcia gotowości szkolnej
  • umożliwiamy dziecku kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi,rozwijamy wrażliwośc moralną, wprowadzamy w świat zasad współżycia społecznego
  • uwzgledniamy indywidualne potrzeby dziecka, zapewniamy równe szanse, umacniamy wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu
  • rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć
  • współpracujemy z innymi oddziałami przedszkolnymi

 

Oddział przedszkolny 5-6 latki w roku szkolnym 2014/2015 liczy 23 dzieci:8 dziewczynek i 15 chłopców.


            
Zajęcia prowadzone są wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz serii  "Przygoda z uśmiechem".


Szczegółowy plan dnia: 

GODZINY
AKTYWNOŚCI
8.00-8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna, lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczym, terapeutycznym i stymulującym. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

 8.30-8.50

 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela ,w tym zabawy ruchowe przy muzyce.

 8.50-9.00

Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.


 9.00-9.15

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz  zachowanie porządku na stole.

 9.15-10.15

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć  dydaktycznych:

-edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowo-przyrodnicza, ćwiczenia gimnastyczne, działalność plastyczna, techniczna i muzyczna

 10.15.-11.50

– Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności gier i zabaw ruchowych, zajęć sportowych.

– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery.  
 – W zależności od pogody zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające jego integrację. 

Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze wyrównawczym.

 11.50-12.00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

 12.00-12.30

Obiad.

 12.30 -13.00

Zabawy, zajęcia, gry o charakterze relaksacyjnym.  Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.13.00-13.30 

Język angielski (poniedziałek)

 

13.00-14.00

Religia (wtorek, środa)Liczba odwiedzin: 584866