Regulamin świetlicy szkolnej

 

Na czas trwania zajeć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

 1. Z świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie w godzinach: 7.00 - 9.00, 11.00 - 15.30. Do godziny 7.40 wszyscy uczniowie przebywają wyłącznie na świetlicy.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecmości nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 3. Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.
 4. Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.
 5. Uczniowie korzystający z świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetykę pomieszczeń.
 6. W świetlicy należy mówić szeptem.
 7. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy.
 8. Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych wyłacznie na pisemną prośbę rodziców.

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdzającym opieki w godzinach przed lub lekcjach.
 2. Organizowanie dożywiania dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 5. Wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej.
 6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kszałtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 8. Poznanie przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwacji ucznia. 

PRACOWNICY ŚWIETLICY

 1. Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW

 1. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
 2. Sporządzanie planu pracy.
 3. Prowadzenie dziennika zajęć.
 4. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.
 5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 6. Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
 7. Pomoc przy wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
 8. Dbałość o estetykę świetlicy.

Liczba odwiedzin: 584866