ARCHIWUM 2015/2016

Konkurs na LOGO SZKOŁY

12.09.2015Informujemy, że konkurs na LOGO SZKOŁY nadal trwa!!!
Termin dostarczania prac został przedłużony do 
31 października 2015r.
 Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, nauczycieli, rodziców i absolwentów do  udziału w konkursie. 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Zespołu Placówek Oświatowych jest Dyrekcja Szkoły i Samorząd Uczniowski.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla  Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 

3. Konkurs trwa od: 20 kwietnia do 31 października 2015 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego

 wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

 W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

-być czytelne i łatwe do zapamiętania,

- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

-wzbudzać pozytywne emocje,

-powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,

-powinno zawierać nazwę szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej  lub jej skrót ( ZPO Skrzydlna)


5. Logo powinno składać się :

 · tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· lub też zawierać połączenie logotypu i znaku graficznego będącego symbolem

6.Prace należy składać podając:

 -imię i nazwisko,

 -klasę,

 -płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia : 31 października 2015 r. do p. Sekretarki E. Szymańskiej 
 w sekretariacie szkoły

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor szkoły

2. Przedstawiciel Rady Rodziców

3. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

W/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników: listopad 2015 r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły

 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

Liczba odwiedzin: 495747